MÔN: PHÓNG SỰ VÀ ĐIỀU TRA – GIẢNG VIÊN: NB. NGUYỄN HỒNG LAM – LỚP: BÁO CHÍ K19 – BIÊN SOẠN: VĂN TRÌNH